Privacyverklaring

 

Inleiding

Tineke Knorren Communicatie & Organisatie, neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen via tineke@knorren.nu.

Wie Tineke Knorren Communicatie & Organisatie?

Tineke Knorren Communicatie & Organisatie is een eenmanszaak, kantoorhoudende te Dorpsstraat 20, 7948 BR in Nijeveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66049296. Tineke Knorren Communicatie & Organisatie is ten aanzien van de verwerking van jouw
persoonsgegevens door Tineke Knorren Communicatie & Organisatie de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Tineke Knorren Communicatie & Organisatie jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Tineke Knorren Communicatie & Organisatie persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Tineke Knorren Communicatie & Organisatie voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Tineke Knorren Communicatie & Organisatie worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde:
Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt om je op de hoogte te houden van de activiteiten en ontwikkelingen van de activiteiten en werkzaamheden van Tineke Knorren Communicatie & Organisatie

Gegevens:
Bedrijfsnamen – Persoonsnamen – adres – postcode – woonplaats – telefoonnummer – e-mailadres

Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming en vrij en geïnformeerd zijn

Bewaartermijn:
Niet langer dan noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Tineke Knorren Communicatie & Organisatie heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons middels contactformulier of anderszins hebt verstrekt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Tineke Knorren Communicatie & Organisatie over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Tineke Knorren Communicatie & Organisatie

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Tineke Knorren Communicatie & Organisatie te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Tineke Knorren Communicatie & Organisatie of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Tineke Knorren Communicatie & Organisatie te verkrijgen. Tineke Knorren Communicatie & Organisatie zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Tineke Knorren Communicatie & Organisatie je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Tineke Knorren Communicatie & Organisatie
Een verzoek kan verstuurd worden naar tineke@knorren.nu. Tineke Knorren Communicatie & Organisatie zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Tineke Knorren Communicatie & Organisatie een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Tineke Knorren Communicatie & Organisatie je Privacyverklaring en cookiebeleid Tineke Knorren Communicatie & Organisatie verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Tineke Knorren Communicatie & Organisatie verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Tineke Knorren Communicatie & Organisatie ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van www.tinekeknorren.nu worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via www.tinekeknorren.nu worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Tineke Knorren Communicatie & Organisatie je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar tineke@knorren.nu. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Tineke Knorren Communicatie & Organisatie jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar tineke@knorren.nu.

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nijeveen, 13 maart 2019